Şartlar & Koşullar

 

Kullanım Şartları

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi,  www.hediyeizmir.com sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

2. Tanımlar

Site: www.hediyeizmir.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Üye(ler): Site'ye Hediye İzmir tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Hediye İzmir tarafından üyeliği onaylanan, Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Hizmet(ler): Site içerisinde, Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Hediye İzmir tarafından ortaya konulan uygulamalar; Üye'lere sunula indirimli fırsatlardır. Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Hizmetler'e erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini; ifade etmektedir.

 

3. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak, Hediye İzmir tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak, Hediye İzmir tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Hediye İzmir tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, Hediye İzmir yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyeler'in, Siteler aracılığıyla Hediye İzmir tarafından sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen Üyeler'in sorumluluğundadır.

d) Hediye İzmir'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Siteler dahilinde bulunan, Hediye İzmir ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel simgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Hediye İzmir ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in Siteler üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıHediye İzmir doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) Markpon'nun izni dışında, Üyeler'in, Siteler üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

 

5.2. İzmir Hediye'in Hak ve Yükümlülükleri

a) Hediye İzmir, Siteler'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; hakkını saklı tutmaktadır.Hediye İzmir, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Siteler içerisinde, yalnızca Hediye İzmir tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Hediye İzmir kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında, Hediye İzmir'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Teknik sorunlar sebebiyle Site'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye'nin yaşayacağı sorunlardan Hediye İzmir sorumlu tutulamaz.

d) Hediye İzmir, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Hediye İzmir tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Hediye İzmir tarafından ilgili Hizmetler'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

e) Hediye İzmir istediği zaman, Site'de belirtmek suretiyle, Hizmetler'i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

 

 

6. Hizmetler

İHediye İzmir tarafından Siteler'de verilen Hizmetler'in temelinde, Site'de satışa arz edilen Hizmetler'in Üye ve/veya Üyeler'e gösterilmesi ve Hizmetler'in satışı yer almaktadır.

7. Gizlilik Politikası

Hediye İzmir, Site'de, Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında da kullanabilir. Hediye İzmir, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları bundan böyle “Hediye İzmir telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır.Hediye İzmir'e ait ve/veya Hediye İzmir tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, Hediye İzmir bilgilerini ve Hediye İzmir'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hediye İzmir'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Hediye İzmir'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Hediye İzmir'in, Hediye İzmir Hizmetleri, Hediye İzmir bilgileri, Hediye İzmir telif haklarına tabi çalışmaları, Hediye İzmir ticari markaları, Hediye İzmir ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Hediye İzmir, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hediye İzmir, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hediye İzmir için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hediye İzmir'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hediye İzmir'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Hediye İzmir, Üyeler'in işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Hediye İzmir'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8.6. Hediye İzmir Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Hediye İzmir'in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Hediye İzmir'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hediye İzmir, izmir hediyelik eşya firması,kişiye özel hediyeler © 2019
Design: Nafiz ÖZVEREN
Hızlı Promosyon